Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Почетна | Активности | ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Големина на фонт: Decrease font Enlarge font

Пензиското и инвалидското осигурување е значаен сегмент на вкупниот општествен, социјален и политички живот во Република Македонија.

Системот на пензиското и инвалидското осигурување се спроведува преку Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.Развојот на пензиското и инвалидското осигурување зависи од вкупните економски, социјални и демографски движења во општеството кои непосредно или посреднo влијаат на пензискиот систем.Од јануари 2009 година настанаа битни промени во општествено - економски развој во Република Македонија, кои непосредно имаат влијание на спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување.
        

Имено, од  јануари 2009 година во Република Македонија е во примена Законот за придонеси за задолжително социјално осигурување со кој е  уредена висината  на стапката на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, која од 21,2% во 2008 година се намалува на 15% во 2011 година.Од истиот датум се воведе системот на пресметка и исплата на бруто плата, наместо досегашниот систем на нето плата, а истовремено се започна со интегрирана наплата на сите социјални придонеси во Управата за јавни приходи. 
        Намалувањето на стапката на придoнес како и концептот на бруто плата има влијание на пензискиот систем, во однос на финансиската состојба на Фондот.

1. Финансиска состојба на Фондот во 2009 година

Од 1 јануари 2009 година финансиското работење на Фондот се остварува во рамките на планираните средства со Буџетот на Фондот за 2009 година. Намалување на стапката на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување од 21,2% на 19% во 2009 година, нема поголемо влијание врз намалување на приходите на Фондот,  бидејќи од 1 јануари 2009 година во платите на вработените е инкорпориран надомeстокот за храна и превоз, кои влијаaт на зголемување на бруто основицата од која се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и нвалидско осигурување.
        

Фондот во периодот јануари-jуни 2009 година оствари вкупни приходи во износ од 20.875,76 милиони денари и вкупни расходи во износ од 20.439,94 милиони денари или вишок на приходи над расходите во износ од 435,82 милиони денари. Во овој период е платен придонес за околу 430.000 осигуреници што претставува зголемување во однос на 2008 година, кога е платен придонес за околу 418.000.
        

Позитивното финансиско работење на Фондот овозможи да се изврши усогласување на пензиите од 1 јануари 2009 година за 3,5%. Исто така, приходите на Фондот обезбедуваат редовна исплата на  пензиите на околу 273.000 корисници на пензиja, така што Фондот од почетокот на годината, редовно врши исплата на пензиите до 5 -ти во месецот за претходниот месец. Исто така,  се плаќаа и другите обврски по основ на придонес за здравствено осигурување и другите расходи на Фондот, поврзани со спроведување на пензиското и инвалидското осигурување. 
        

Од почетокот на годината, Фондот превземаше мерки за навремено известување на корисниците на пензија да отворат трансакциски сметки заради примена на законската регулатива исплатата на пензиите да се врши преку банка, односно безготовинско плаќање со цел да се намалат трошоците на работењето.Фондот редовно врши исплата на пензиите и на околу 6.000 на корисници на пензија кои живеат надвор од Република Македонија.Редовно се врши и исплата на посмртна помош на семејствата на починатите корисници на пензија за просечно месечно околу 1.000  починати корисници.
        

Со имплементацијата на интегрираниот процес на  наплата на придонесите и персоналниот данок на доход кој од 1 јануари 2009 година  e во рамките на Управата за јавни приходи, Фондот во почетокот даде особен придонес како во техничка помош така и со ангажирање на човечки ресурси што придонесе за нејзина успешна имплементација.


2. Остварување на права од пензиско и инвалидско

Согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување, правата од пензиското и инвалидското осигурување се стекнуваат и остваруваат во зависност од начинот, должината и обемот на вложување на средства за пензиско и инвалидско осигурување.Во услови на постоење на повеќеслоен пензиски систем, правото на пензија, зависи од обемот и времето  на вложување во пензиското и инвалидското осигурување, односно плаќањето на придонес на остварената плата.Согласно Законот за матична евиденција, податоците за стажот на осигурување, платите, надоместоците односно основиците на осигуруавње кои се основа на утврдување за правото на пензија ги утврдува Фондот, во согласност со прописите за пензиско и инвалидско осигурување.
       

Пензискиот стаж и платата како и другите факти што се од влијание врз стекнувањето и утврдувањето на правата, се земаат предвид врз основа на податоците утврдени во матичната евиденција за осигурениците и корисниците на права од ова осигурување која евиденција се води во Фондот.Податоците внесени во матичната евиденција дополнително можат да се менуваат во постапка утврдена со овој закон.Со овие прописи целосно е уреден начинот на воспоставување и водењето на матичната евиденција, начинот на утврдување и внесување на податоците преку соодветни пријави во  матична евиденција,  обемот на податоците, обврските на сите субјекти кои учествуваат во постапката за обезбедување на податоците, заштита на правата на осигуреникот во поглед на утврдувањето на потребните податоци, врз основа на кои се одредуваат правата од пензиското и инвалидското осигурување. 
       

Согласно овие прописи, Фондот е овластен да ја проверува точноста и потполноста на податоците кои се внесуваат  во матичната евиденција врз основа на доказите, документацијата и евиденцијата од областа на трудот.За извршување на надлежноста на Фондот, во постапката на утврдување на податоците во матичната евиденција, покрај редовните процедури на контрола,  воспоставени се и дополнителни контролни механизми заради отстранување на евентуални пропусти во работењето на Стручната служба на Фондот.
       

Со воспоставувањето на новите деловни процеси од работодавачот по електронски пат се обезбедуваат месечни податоци за плата и остварен стаж на осигурување за секој осигуреник поодделно .Согласно утврдените законски процедури, се обезбедува правата од  пензиското и инвалидското осигурување да  се  остваруваат врз основа на потполни, точни и интегрирани податоци во матичната евиденција  на Фондот (банка на податоци).Заради подобра комуникација со граѓаните, во Фондот работи Инфо Центар, на бесплатна телефонска линија 02 - 15215, која е отворена секој работен ден и се даваат одговори на  поставени прашања од страна на сите физички и правни лица.

 

                                             ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО
                                              ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

 

  • email Email на пријател
  • print Принт верзија
  • Plain text Само текст
ПОВЕЌЕ ОД: Активности
Previous
image
СООПШТЕНИЕ
ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕУСПЕШНАТА ДОСТАВА НА ЛИСТИТЕ ЗА СТАЖ И ПЛАТА И ПРОЦЕДУРАТА ЗА НИВНО НАДМИНУВАЊЕ...
image
8–МА СРЕДБА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ/ЗАВОДИ ОД ДРЖАВИТЕ НАСТАНАТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛАВИЈА
Од 9 до 11 јуни 2016 година, во Љубљана, Република Словенија се одржува 8-та средба на директорите на пензиските фондови/заводи од државите настанати на територијата на поранешна Југославија и ЕУМАСС Конгрес Словенија 2016. ...
ДОГОВОР ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА
Од 1 јуни 2016 година стапува на сила Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Албанија, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 38 од 29.02.2016 година. ...
image
ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА
На 5 и 6 мај 2016 година во Тирана се одржа билатерална средба меѓу претставниците на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Институтот за социјално осигурување на Албанија, на која се разгледаа и усогласија двојазичните обрасци кои ќе се користат при примена на Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Албанија....
image
ИЗВЕСТУВАЊЕ
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕТО И МЕСТОТО НА ПОАЃАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА КОИ ЌЕ КОРИСТАТ БЕСПЛАТЕН ТУРИСТИЧКИ ВИКЕНД ОД 08.04.2016 ГОДИНА...
image
ВО ФОНДОТ НА ПИОМ ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ПОЛИСИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРНИ
На 10.03.2016 година во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се потпиша Договор за нудење на полиси за осигурување и плаќање на рати ...
image
РЕНОВИРАН ПЕНЗИОНЕРСКИОТ ДОМ ВО ОПШТИНА ЧАИР
В.д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија г-н Амет Даути и градоначалникот на Општина Чаир, г-н Изет Меџити, денес во единасесет часот го посетија Пензионерскиот дом Чаир, каде остварија средба со станарите на Домот. Целта на посетата беше да се види на лице место што е реновирано и колку се задоволни станарите на домот....
image
ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ПЕНЗИОНЕРСКИОТ ДОМ ВО АВТОКОМАНДА
По повод завршената реконструкција на Пензионерскиот дом во Автокоманда, Општина Гази Баба, денес, 27 август, во 11,30 часот, пред платото на Пензионерскиот дом, прес-конференција одржаа министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, в.д. директорот на Фондот на ПИОМ, Амет Даути, претседателот на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија, Драги Аргировски, градоначалникот на Општина Гази Баба, Тони Трајковски и претседателот на Советот на Општина Гази Баба, Милан Андоновски....
image
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ФОНДОТ НА ПИОМ
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија воспостави нова услуга, со која преку својата веб-страница обезбедува пристап на осигурениците до нивните регистрирани податоци во ...
image
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕД НА РЕГИСТРИРАНИ ПОДАТОЦИ ЗА СТАЖ И ПЛАТА ДО ОБВРЗНИЦИТЕ
Со измените и дополнувањата на Законот за пензиското и инвалидско осигурување, објавени во Сл. Весник на Р.Македонија бр. 113/2014 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија според член 207-а ја спроведе обврската околу начинот на информираност на осигурениците во врска со податоците за стажот на осигурување и платите....
image
ПРИМЕНА НА ПРОЕКТОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ПРОВЕРКА НА СТАЖОТ
На 4 јуни, во просториите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, се одржа конференција за претставниците од печатените и електронски медиуми. На средбата со новинарите, министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов и в.д.директорот на Фондот на ПИОМ, Амет Даути, информираа за двата проекти на Владата на Република Македонија, и тоа, за електронскиот пристап до податоците за стаж и плати преку Интернет и за информирањето на граѓаните за нивниот стаж, двапати во годината. ...
Next
image

ПОТВРДЕН КВАЛИТЕТОТ И ВЕРИФИЦИРАНА НАШАТА УСПЕШНА РАБОТА

Во изминатиот период, нашиот Управен одбор одржа седум седници, на кои се расправаше за повеќе актуелни прашања и беа донесени соодветни одлуки. ...
Повеќе