Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Почетна | Активности | ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Големина на фонт: Decrease font Enlarge font

Пензиското и инвалидското осигурување е значаен сегмент на вкупниот општествен, социјален и политички живот во Република Македонија.

Системот на пензиското и инвалидското осигурување се спроведува преку Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.Развојот на пензиското и инвалидското осигурување зависи од вкупните економски, социјални и демографски движења во општеството кои непосредно или посреднo влијаат на пензискиот систем.Од јануари 2009 година настанаа битни промени во општествено - економски развој во Република Македонија, кои непосредно имаат влијание на спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување.
        

Имено, од  јануари 2009 година во Република Македонија е во примена Законот за придонеси за задолжително социјално осигурување со кој е  уредена висината  на стапката на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, која од 21,2% во 2008 година се намалува на 15% во 2011 година.Од истиот датум се воведе системот на пресметка и исплата на бруто плата, наместо досегашниот систем на нето плата, а истовремено се започна со интегрирана наплата на сите социјални придонеси во Управата за јавни приходи. 
        Намалувањето на стапката на придoнес како и концептот на бруто плата има влијание на пензискиот систем, во однос на финансиската состојба на Фондот.

1. Финансиска состојба на Фондот во 2009 година

Од 1 јануари 2009 година финансиското работење на Фондот се остварува во рамките на планираните средства со Буџетот на Фондот за 2009 година. Намалување на стапката на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување од 21,2% на 19% во 2009 година, нема поголемо влијание врз намалување на приходите на Фондот,  бидејќи од 1 јануари 2009 година во платите на вработените е инкорпориран надомeстокот за храна и превоз, кои влијаaт на зголемување на бруто основицата од која се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и нвалидско осигурување.
        

Фондот во периодот јануари-jуни 2009 година оствари вкупни приходи во износ од 20.875,76 милиони денари и вкупни расходи во износ од 20.439,94 милиони денари или вишок на приходи над расходите во износ од 435,82 милиони денари. Во овој период е платен придонес за околу 430.000 осигуреници што претставува зголемување во однос на 2008 година, кога е платен придонес за околу 418.000.
        

Позитивното финансиско работење на Фондот овозможи да се изврши усогласување на пензиите од 1 јануари 2009 година за 3,5%. Исто така, приходите на Фондот обезбедуваат редовна исплата на  пензиите на околу 273.000 корисници на пензиja, така што Фондот од почетокот на годината, редовно врши исплата на пензиите до 5 -ти во месецот за претходниот месец. Исто така,  се плаќаа и другите обврски по основ на придонес за здравствено осигурување и другите расходи на Фондот, поврзани со спроведување на пензиското и инвалидското осигурување. 
        

Од почетокот на годината, Фондот превземаше мерки за навремено известување на корисниците на пензија да отворат трансакциски сметки заради примена на законската регулатива исплатата на пензиите да се врши преку банка, односно безготовинско плаќање со цел да се намалат трошоците на работењето.Фондот редовно врши исплата на пензиите и на околу 6.000 на корисници на пензија кои живеат надвор од Република Македонија.Редовно се врши и исплата на посмртна помош на семејствата на починатите корисници на пензија за просечно месечно околу 1.000  починати корисници.
        

Со имплементацијата на интегрираниот процес на  наплата на придонесите и персоналниот данок на доход кој од 1 јануари 2009 година  e во рамките на Управата за јавни приходи, Фондот во почетокот даде особен придонес како во техничка помош така и со ангажирање на човечки ресурси што придонесе за нејзина успешна имплементација.


2. Остварување на права од пензиско и инвалидско

Согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување, правата од пензиското и инвалидското осигурување се стекнуваат и остваруваат во зависност од начинот, должината и обемот на вложување на средства за пензиско и инвалидско осигурување.Во услови на постоење на повеќеслоен пензиски систем, правото на пензија, зависи од обемот и времето  на вложување во пензиското и инвалидското осигурување, односно плаќањето на придонес на остварената плата.Согласно Законот за матична евиденција, податоците за стажот на осигурување, платите, надоместоците односно основиците на осигуруавње кои се основа на утврдување за правото на пензија ги утврдува Фондот, во согласност со прописите за пензиско и инвалидско осигурување.
       

Пензискиот стаж и платата како и другите факти што се од влијание врз стекнувањето и утврдувањето на правата, се земаат предвид врз основа на податоците утврдени во матичната евиденција за осигурениците и корисниците на права од ова осигурување која евиденција се води во Фондот.Податоците внесени во матичната евиденција дополнително можат да се менуваат во постапка утврдена со овој закон.Со овие прописи целосно е уреден начинот на воспоставување и водењето на матичната евиденција, начинот на утврдување и внесување на податоците преку соодветни пријави во  матична евиденција,  обемот на податоците, обврските на сите субјекти кои учествуваат во постапката за обезбедување на податоците, заштита на правата на осигуреникот во поглед на утврдувањето на потребните податоци, врз основа на кои се одредуваат правата од пензиското и инвалидското осигурување. 
       

Согласно овие прописи, Фондот е овластен да ја проверува точноста и потполноста на податоците кои се внесуваат  во матичната евиденција врз основа на доказите, документацијата и евиденцијата од областа на трудот.За извршување на надлежноста на Фондот, во постапката на утврдување на податоците во матичната евиденција, покрај редовните процедури на контрола,  воспоставени се и дополнителни контролни механизми заради отстранување на евентуални пропусти во работењето на Стручната служба на Фондот.
       

Со воспоставувањето на новите деловни процеси од работодавачот по електронски пат се обезбедуваат месечни податоци за плата и остварен стаж на осигурување за секој осигуреник поодделно .Согласно утврдените законски процедури, се обезбедува правата од  пензиското и инвалидското осигурување да  се  остваруваат врз основа на потполни, точни и интегрирани податоци во матичната евиденција  на Фондот (банка на податоци).Заради подобра комуникација со граѓаните, во Фондот работи Инфо Центар, на бесплатна телефонска линија 02 - 15215, која е отворена секој работен ден и се даваат одговори на  поставени прашања од страна на сите физички и правни лица.

 

                                             ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО
                                              ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

 

  • email Email на пријател
  • print Принт верзија
  • Plain text Само текст
ПОВЕЌЕ ОД: Активности
Previous
ПРИЈАВА ЗА ИЗНОСОТ НА ПРИМЕНИОТ НАДОМЕСТОК ПО ОСНОВ НА ДОГОВОР ЗА ДЕЛО И/ИЛИ АВТОРСКИ ДОГОВОР ИЛИ ДРУГ ДОГОВОР
Известување Подолу објавената Пријава, освен рачно да се пополнува, истата може или директно на веб-страницата електронски да се пополни и да се испринта, или пак, пријавата ...
image
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЛИЦАТА КОИ ОСТВАРУВААТ ПРИХОДИ ВРЗ ОСНОВ НА ДОГОВОР ЗА ДЕЛО, АВТОРСКИ ДОГОВОР И ДРУГ ВИД ДОГОВОР
Со Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, се утврдуваат категориите на обврзниците кои од 1 јануари 2015 година имаат обврска за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување и придонес за здравствено осигурување за приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа врз основа на договор за дело и/или авторски договор, или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа. ...
СПИСОК НА КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИЈА КОИ ЌЕ ЈА КОРИСТАТ УСЛУГАТА ОД ПРОЕКТОТ „БЕСПЛАТЕН ТУРИСТИЧКИ ВИКЕНД ЗА КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИЈА ВО 2015 ГОДИНА“
СПИСОК на корисници на пензија кои ќе ја користат услугата бесплатен туристчки викенд во периодот од 20.03. до 03.04.2015 година (први три групи). Списоците на останатите ...
ИЗВЕСТУВАЊЕ за користење услуга на бањско климатска рекреација на корисници на пензија за 2015 година
Министерство за труд и социјална политика ги повикува заинтересираните лица корисници на пензија да се јават за користење на услугата бањско климатска рекреација. Oваа услуга може ...
ИЗВЕСТУВАЊЕ за користење услуга на Бесплатен туристички викенд за корисници на пензија за 2015 година
Министерство за труд и социјална политика ги повикува заинтересираните лица корисници на пензија да се јават за користење на услугата Бесплатен туристички викенд за корисници ...
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ
Почитувани,   Ве известуваме дека Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија постапувајќи по член 207-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското ...
image
ПРОЕКТОТ „ДЕН ЗА ВАС“ – АКТИВНОСТ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ
Активноста „ДЕН ЗА ВАС“, која Министерството за труд и социјална политика, Фондот на ПИОМ и Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување (МАПАС) почнаа да ја реализираат од 2012 година па наваму, продолжува и оваа година, со нов циклус посветен на граѓаните за нивните права од пензиското и инвалидско осигурување. Активноста, е дел од програмските цели на Владата на Република Македонија заради олеснување на пристапот на граѓаните до институциите и подигање на ефикасноста на јавната администрација. ...
image
МЕЃУНАРОДНИ СОВЕТОДАВНИ ДЕНОВИ
Во рамките на активностите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на 18 и 19 ноември 2014 година, во Скопје, ќе се одржат Меѓународни советодавни денови меѓу Фондот на ПИОМ и Републичкиот фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Србија. ...
МЕЃУНАРОДНИ СОВЕТОДАВНИ ДЕНОВИ
Дали сте вработени или сте биле вработени во Македонија или Германија? Ве советуваат експерти од носителите за социјално осигурување...
image
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА ФОНДОТ НА ПИОМ
Трите средби со странски претставници придонесоа да се разјаснат и остварат значајни прашања од соработката...
ОТПИШУВАЊЕ НА КАМАТИ
Фондот на пензиското и инвалидско осигурување на Македонија ги информира сите правни субјекти и договорни осигуреници (индивидуални земјоделци, свештени лица,таксисти, адвокати и др.) кои немаат платено придонес за ПИО, дека стапи на сила Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување. Законот дава можност на фирмите да им се отпишат каматите по основ на неплатени придонеси за ПИО кои настанале заклучно со 31 декември 2008 година. ...
image
ЗАКОНОТ ЗА ОТПИС НА КАМАТИ-ИСТОРИСКА ШАНСА ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ
Во Фондот на ПИОМ, на 8 и 10 мај годинава, уште еднаш, во врска со примената и поволностите од Законот за отпишување на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување, се сретнаа претставниците на менаџерскиот тим на Фондот и на сметководствените бироа од Скопје. ...
image
ПОТЕГ ШТО ЗАСЛУЖУВА ПОФАЛБА
На 18 април, во Фондот на ПИОМ, се одржа средба меѓу претставници на Менаџерскиот тим на Фондот и претставници од Стопанската комора на Република Македонија, Сојузот на стопански комори, Нотарската, Занаетчиската и Комората на стечајни управници, како и консалтинг и други фирми. ...
Next
image

БУЏЕТОТ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКЦИИТЕ

На 14 август 2014 година се одржа Сто шеесет и првата седница на нашиот Управен одбор, на чиј дневен ред, беа следните точки: Предлог-Буџет на ...
Повеќе